Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee HammasHelppi-sovelluksessa annettavia hammaslääketieteellisiä palveluita.

Palvelussamme asioidessasi sinusta kerätään luottamuksellisesti tietoja, joita tarvitsemme hoitosi suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Hoidon aikana kertynyt potilastietomateriaali säilytetään lain vaatiman ajan ja laajuuden puitteissa. Sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja säilytämme sinusta. Suoramarkkinointitarpeisiin tietojasi käytetään vain, jos olet erikseen antanut siihen kirjallisen suostumuksen.

Rekisterinpitäjän tiedot

Acar & Högman Oy, sen tytär ja sisaryhtiöt sekä Acar & Högman Oy:n tiloissa joko itsenäisiniä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Tietosuojavastaava:

Tomas Högman

asiakaspalvelu@suujahammas.fi

Acar & Högman Oy

Kouvolankatu 15

45100 Kouvola

Evästeet

Sivustolla voidaan käyttää evästeitä, joiden tarkoitus on parantaa palvelua ja saada käyttäjästä saatavilla olevaa lisätietoa. Tietoa käytetään pavelun kehittämiseen ja esimerkiksi kohdennettuun markkinointiin soveltuvin osin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään hoidon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa varten. Tietojasi voidaan käyttää myös asiakasviestinnässä, laskutuksessa sekä asiakassuhteen ylläpidossa ja seurannassa. Tietojasi voidaan myös käyttää palveluidemme suunnittelussa, kehittämisessä sekä tilastoinneissa. Asiakastietojasi voidaan käsitellä myös asiakaspalvelu ja markkinointitarkoituksiin, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Potilastietoja ovat potilaskertomus-, tutkimus- sekä muut henkilötiedot, jotka ovat kertyneet meillä asioidessasi. Potilastietojen kerääminen sekä säilyttäminen perustuu terveydenhuollon toimintayksikölle säädettyyn lakisääteiseen velvoitteeseen(ns. potilaslaki).

Muiden kuin potilastietojen osalta tietojen kerääminen perustuu joko sopimukseen tai muutoin esimerkiksi esitietolomakkeessa antamaasi suostumukseen. Laskutusta varten tarvitsemme yhteystietosi, hoitokäynnin sisältöä koskevat tiedot, henkilötunnuksesi sekä laskutustietosi.

Ajanvaraus

Ajanvarauksen yhteydessä antamasi tiedot perustuvat hoidon järjestämiseen. Pyydettyjen tietojen antaminen ajanvarauksen yhteydessä on välttämätöntä hoidon järjestämiseksi. Henkilötunnustasi tarvitaan potilaiden yksilöimiseksi sekä käyntikirjausten kohdentamiseksi, jotta vastaanotolla syntyvä potilastieto kirjataan oikean henkilön tietoihin.

Ajanvarauksemme toimii palvelusta riippuen joko vahvalla tunnistautumisella tai ilman.

Esitietojen antaminen

Jokaisen hoitojakson alkaessa ja erityisesti ensimmäisellä hoitokäynnillä sinua pyydetään täyttämään esitietolomake, jossa vastaan terveydentilaasi sekä mahdollisiin lääkitykseen liittyviin kysymyksiin. Esitiedot tarvitaan turvallisen hoitokäynnin järjestämiseksi. Vastaanotolla täyttämäsi lomake siirretään sähköiseen potilastietojärjestelmään. Osa lomakkeella olevista tiedoista voidaan jättää kirjaamatta, jos niillä ei ole merkitystä hoidon kannalta(esimerkiksi tietyt allergiatyypit ym.). Paperinen esitietokaavake tuhotaan tämän jälkeen silppurissa.

Digitaalisen vastaanottokäynnin yhteydessä antamasi esitiedot siirtyvät suoraan sähköisesti potilastietojärjestelmään.

Vastaanotolla

Vastaanottokäynnin aikana sinua hoitava ammattilainen kirjaa potilastietoihin terveydentilaasi koskevaa tietoa sekä mahdollisesti diagnooseja. Tämä on potilastietoa, mikä tallennetaan Acar & Högman Oy:n potilastietojärjestelmään. Myös kuvantamiseen liittyvien tutkimusten tulokset sekä muu diagnosoinnissa tarvittava tieto tallenetaan Acar & Högman Oy:n potilastietojärjestelmään tai erilliseen kuvantamisjärjestelmään. Potilastietojärjestelmänä käytämme Entteri Oy:n kehittämää ja ylläpitämää Assisdentia.

Hoitokutsut

Hoitava hammaslääkäri tai suuhygienisti sopii kanssasi henkilökohtaiseen hoidontarpeeseesi sopivan tarkastus- ja hoitovälin. Esitetolomakkeella voit antaa kirjallisen suostumuksesi kutsun lähettämiseen. Kutsua ei muutoin lähetetä. Kutsuaika sekä jatkokutsut on peruttavissa ajanvarauksen peruuttamiskäytäntöjen mukaisesti asiakaspalveluumme ilmoittamalla.

Markkinointi sekä sen kohdentaminen

Suoramarkkinointi tapahtuu vain asiakkaille, jotka ovat antaneet erillisen kirjallisen suostumuksen, esimerkiksi esitietolomakkeen täytön yhteydessä tai osallistumalla sähköpostilistallemme omatoimisesti. Kohdennettua markkinointia voidaan tehdä mm. asuinpaikkakunnan ja hoitoon hakeutumisen syyn perusteella sekä muiden eriteltävissä olevien syiden perusteella. Asiakastietoja hyödynnetään myös toiminnan kehittämiseen, analysointiin sekä mielipidetutkimusten toteuttamiseksi. Asiakkaalle voidaan lähettää vapaaehtoinen asiakastyytyväisyyskysely hoitokäynnin jälkeen.

Tietojen päivittäminen

Yhteystietosi ajantasaisuus voidaan varmistaa sinulta tullessasi vastaanotolle tai voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jos tiedoissasi ilmenee päivittämisen tarvetta.

Potilastietojen käsittelyn turvallisuus

Potilastietojasi käsittelee hoitosi suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat henkilökunta. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus kaikkiin kerättyihin potilastietoihin. Potilastietosi säilytetään sähköisessä potilastietojärjestelmässä, johon on pääsy em. henkilöillä. Kullakin henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Potilastietojesi katselusta, muuttamisesta ja muokkaamisesta jää lokimerkinnät, jotka voit pyytää halutessasi nähtäväksesi.

Yleinen tietoturva

Acar & Högmanin henkilökunta sekä yhteistyökumppanit on velvoitettu toimimaan hyvän tietosuojan- ja turvan edellyttämällä huolellisuudella. Työasemat ovat salasanasuojattuja ja lukitaan työpisteiltä poistuessa. Viestintä tehdään pääosin suljetuilla järjestelmillä. Potilaiden sähköisiä asiakirjoja käytetään tietoturvallisissa tietojärjestelmissä ja fyysisiä dokumentteja lukituissa säilytystiloissa.

Luovutukset

Potilastietosi voidaan luovuta 13§:n nojalla mm. tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus. Näitä tahoja ovat esimerkiksi poliisi ja vakuutusyhtiöt. Tietoja voidaan luovuttaa anonyyminä tutkimuskäyttöön. Acar & Högman ei myy, vuokraa tai luovuta potilastietojasi kolmansille osapuolille missään muissa tilanteissa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ja palveluntarjoajat

Ajan varatessasi sitoudut siihen, että hoitoon osallistuva henkilöstö näkee tietosi. Acar & Högman Oy:n palveluksessa toimii sekä työsuhteisia että itsenäisiä ammatinharjoittajia tai yrityksenä toimivia ammattihenkilöitä. Riippumatta em. yhteistyömallista kaikki tiedot tallennetaan Acar & Högman Oy:n ylläpitämään potilastietojärjestelmään.

Säilytysajat

Potilastietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoitusten toteuttamiseksi. Potilastietoja säilytetään lain edellyttämänä 12 vuotta kuolemasi jälkeen tai 120 vuotta syntymäsi jälkeen, mikäli tietoa kuolemasta ei ole. Laskutusta varten kerättyä tietoa säilytetään kirjanpitolaissa määritellyn ajan.

Lisätietoja

Lisättietoja saat sähköpostitse laittamalla pyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@hammashelppi.fi

Lataa sovellus Applen ja Googlen kaupoista

Kuvia sovelluksesta